I.M. és Társai Építőipari és Ingatlanforgalmazási
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Hatályos 2018. május 25. napjától

Társaságunk tevékenységét az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló – és 2018. május 25. napjától alkalmazandó – (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR),és a GDPR által nem szabályozott körben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek („Infotörvény”) megfelelően végzi.

Copyright © 2023 - logom I.M. és Társai Zrt. - Minden jog fenntartva!